Ledande förvaltare inom fonder och alternativa strategier

Alfakraft tillhandahåller förvaltning och handelsstrategier i flera tillgångsklasser. Kapitalförvaltningen bedrivs med fokus på att åstadkomma god riskjusterad avkastning. Företaget har sitt säte i Sverige

Affärsidé

Alfakrafts affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och privatpersoner världsledande förvaltning inom traditionella och alternativa tillgångsslag. Genom att kombinera skickliga kapitalförvaltares unika förvaltningsstrategier skapar vi goda förutsättningar för trygghet och värdetillväxt.

Historik

Alfakraft grundades år 1998 med inriktning mot el-handel. År 1999 fick bolaget tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersbolag. Alfakraft var under flera år en av de största aktörerna på elbörsen Nordpool. År 2009 valde bolaget att bredda verksamheten genom att erbjuda förvaltning inom flera tillgångsklasser. Från år 2020 förvaltar bolaget två stycken fonder Fastighetsräntefonden och Brobacke Global Allokering.

Vision

Vår vision är att Alfakrafts fonder ska bli en naturlig del av var persons investeringsportfölj.

Fonderna

Alfakrafts ledning arbetar systematiskt med att identifiera nya unika strategier och attraktiva handelsystem. Detta gör att bolaget har möjligheten att erbjuda förvaltningsstrategier som normalt sätt inte är tillgängliga för allmänheten.

Johan Lundberg Styrelseordförande

Johan Lundberg har en lång erfarenhet som entreprenör inom Fintech. Han är en av grundarna till NFT Ventures, styrelsemedlem i Loomis AB, Betsson AB, Svolder AB, CoinShares och Ölands Bank AB. Johan har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och har även arbetat tidigare på MasterCard, Nordea, Citibank och Swedbank

Bengt Lindblad Styrelseledamot

Lindblad är grundare och delägare i Alfakraft Fonder AB och har sedan 1986 arbetat inom energiområdet. Lindblad har varit verksam som Ingenjör på Kvaerner Turbin, Sälj- och marknadschef på VBB Anläggning, Trader på Graningeverken, Mäklare på Markedskraft AS och Senior trader på Avenis i Schweiz. Lindblad var en av drivkrafterna att utveckla Graninge till en ledande aktör på den skandinaviska elmarknaden. Under åren 2001 och 2002 var Lindblad ansvarig för att bygga upp handelsverksamheten för Avenis Trading i Schweiz. Lindblad har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från LiTH.

Jessica Sparrfeldt Ordinarie Ledamot

Jessica Sparrfeldt har sedan 2006 arbetat i ledande positioner i finansbranschen. Jessica Sparrfeltd har bland annat studerat på IHM Business School och ESI International och har även arbetat tidigare på Avida Finans AB, Collector Bank och Marginalen Bank. Jessica Sparrfeltdt är styrelsemedlem i Move About Group AB och har varit styrelseordförande i Avida Inkasso.

Revisor

Fondbolaget har utsett Grant Thornton till revisorer. Nilla Rocknö är huvudansvarig.

Internrevisor

Fondbolaget har utsett Harvest Advokatbyrå till internrevisor. Björn Wendleby är huvudansvarig.

Organisationsnummer

556708-2465

Genom att nyttja extern part vid värdering av tillgångar samt en extern fondadministratör skapas en trygghet för dig som investerare i Alfakrafts fonder.

Om vi inte levt upp till dina förväntningar

Vår ambition är att överträffa våra kunders förväntningar. Får oss är det således viktigt att få kunskap om hur du som kund uppfattar oss och vårt erbjudande. På så sätt kan vi ständigt förbättra vår verksamhet och leva upp till dina förväntningar.

Om du inte känner dig nöjd med vår hjälp är vi de första som vill veta det. Klagomål som inkommer till Alfakraft behandlas enligt förbestämda rutiner för att säkerställa att du får ett professionellt och sakligt bemötande. Självfallet är vi även intresserade av att veta vad vi gör bra för att på så sätt kunna utveckla vidare sådant som våra kunder uppskattar.

Klagomål adresseras i första hand till Wesslau Söderqvist Advokatbyrå. Klagomålet tillsänds skriftligt per brev. Klagomålet skall undertecknas av avsändaren.


Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Att: Johan Grenefalk
Kungsgatan 36, Box 7836
103 98 Stockholm, Sverige
E-post: johan.grenefalk@wsa.se

Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständig byrå för information och rådgivning. De ger kostnadsfri hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar.

Telefon: 08-22 58 00
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Konsumenternas Bank- och finansbyråInternrevisor

Konsumenternas Bank- och finansbyrå bjuder kostnadsfri och opartisk vägledning.

Telefon: 08-24 30 85
www.konsumentbankbyran.se

Kommunernas konsumentvägledning

Konsumentvägledaren i er hemkommun ger råd i enskilda tvister och ärenden. Konsumentvägledarna arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. Telefon: Kontakta konsumentvägledaren i er hemkommun
www.konsumentverket.se

Tvist kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Ärenden som kräver muntlig bevisföring handläggs emellertid ej av nämnden: Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ARN är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt – och utan avgift för parterna – pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.

Telefon: 08-555 017 00
www.arn.se

Behandling av personuppgifter

I detta dokument beskriver Alfakraft hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

Personuppgiftsbehandling

Tillsyn och tillstånd
Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen, som tilldelade Bolaget tillstånd att bedriva värdepappersrörelse 1999.

Regelefterlevnad och oberoende riskkontroll
Johan Grenefalk vid Wesslau Söderqvist Advokatbyrå är regelansvarig.

Regelansvariges uppgift är att kontrollera att Bolaget följer tillämpliga regelverk och för att ge oss nödvändig information och stöd för att vår förvaltning bedrivs enligt de regler och riktlinjer som finns. Regelansvarig rapporterar direkt till styrelsen och VD.

Läs vår riktlinje för regelefterlevnad här.

Gustav Larsson är ansvarig för funktionen för riskhantering.

Riskansvariges uppgift är att följa upp de risker som förekommer i verksamheten och omfattar operativ risk, finansiella risker och externa risker. Funktionen rapporterar direkt till styrelsen.

Läs vår riktlinje för riskhantering här.

Internrevision
Fondbolaget har utsett Harvest Advokatbyrå till internrevisor. Björn Wendleby är huvudansvarig.

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om Bolagets interna kontrollmekanismer, system och rutiner är lämpliga och effektiva. Internrevisorn skall också ge rekommendationer om åtgärder som kan förbättra dessa och kontrollera att rekommendationerna följs och rapporterar direkt till styrelsen.

Externrevision
Nilla Rocknö, auktoriserad revisor vid Grant Thornton är huvudansvarig.

Den externe revisorn granskar årligen Bolagets redovisning och interna processer och rapporterar direkt till styrelsen och VD.

Centralt funktionsansvarig
Per Lindblad, ekonomiansvarig vid Alfakraft Fonder AB är centralt funktionsansvarig.

Klagomålsansvarig
Johan Grenefalk vid Wesslau Söderqvist Advokatbyrå är klagomålsansvarig.

Du kontaktar Bolagets klagomålsansvarig om du tycker att något har blivit fel.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
Att: Johan Grenefalk
Kungsgatan 36, Box 7836
103 98 Stockholm, Sverige
E-post: johan.grenefalk@wsa.se

Integritet
Bolaget är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi erhåller i samband med kundförhållande eller vid etablering av kundförhållande.

Läs vår integritetspolicy här.

Finansiell information
Läs vår senaste årsredovisning här.

Likviditetsrisker
Läs om hur vi hanterar likviditetsrisker här.

Aktieägarengagemang
Läs om hur vi hanterar aktieägarengagemang här.

Ägarpolicy
Läs om hur vi hanterar ägarpolicy här.

Hållbarhetsrisker
Policy för integrering av hållbarhetsrisker här.

Alfakraft Fonder tillämpar inte några rörliga ersättningar i sin verksamhet och betalar alltså inte ut någon rörlig ersättning  till sina anställda. Alfakraft Fonder har antagit en ersättningspolicy som har till syfte att främja en effektiv riskhantering, gynna bolagets långsiktiga intressen samt motverka ett överdrivet risktagande. Policyn bygger på föreskrifter från Finansinspektionen och omfattar alla bolagets anställda. För mer ingående information läs fullständig ersättningpolicy

Alfakraft AB och Alfakraft Fonder AB har varit auktoriserade av Finansinspektionen sedan 1999 respektive 2007.
Finansinspektionen uppgraderade tillstånden för båda bolagen 2007.

Tillstånd utfärdat av Finansinspektionen
  • 2019-09-23 AIF-för marknadsföring av en andra AIF till icke-professionella Sverige
  • 2019-07-19 Fondstrategi för andra strategier
  • 2015-05-19 Fondstrategi för hedgefonder
  • 2015-05-19 Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer
  • 2015-05-19 Tillstånd till fondverksamhet enligt LAIF
  • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • 2007-11-01 Lämna investeringsråd avseende finansiella instrument (5 kap.)
  • 2007-03-21 Tillstånd till fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder
Revisorer
  • Bolagets och fondernas huvudansvariga revisor är Nilla Rocknö på Grant Thornton.
  • Ansvarig för att upprätthålla funktionen för internrevision är Harvest Advokatbyrå med advokaten Björn Wendleby som huvudansvarig.

Logo for use in press releases, journalistic articles and other editorial material.

Right-click on the links below and choose “Save Link As …”.