KLAGOMÅLSANSVARIG

Om vi inte levt upp till dina förväntningar

Vår ambition är att överträffa våra kunders förväntningar. Får oss är det således viktigt att få kunskap om hur du som kund uppfattar oss och vårt erbjudande. På så sätt kan vi ständigt förbättra vår verksamhet och leva upp till dina förväntningar.

Om du inte känner dig nöjd med vår hjälp är vi de första som vill veta det. Klagomål som inkommer till Alfakraft behandlas enligt förbestämda rutiner för att säkerställa att du får ett professionellt och sakligt bemötande. Självfallet är vi även intresserade av att veta vad vi gör bra för att på så sätt kunna utveckla vidare sådant som våra kunder uppskattar.

Klagomål adresseras i första hand till Wesslau Söderqvist Advokatbyrå. Klagomålet tillsänds skriftligt per brev. Klagomålet skall undertecknas av avsändaren.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
Att: Johan Grenefalk
Kungsgatan 36, Box 7836
103 98 Stockholm, Sverige
E-post: johan.grenefalk@wsa.se

Ett klagomål besvaras så skyndsamt som möjligt. Om vi inom loppet av 14 dagar inte hinner besvara ett klagomål underrättas avsändaren om handläggningstid. I händelse av att du som kund inte känner dig nöjd med det beslut som fattas, kan du även vända dig till följande aktörer för juridisk vägledning:

Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständig byrå för information och rådgivning. De ger kostnadsfri hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar.

Telefon: 08-22 58 00
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå bjuder kostnadsfri och opartisk vägledning.

Telefon: 08-24 30 85
www.konsumentbankbyran.se

Kommunernas konsumentvägledning

Konsumentvägledaren i er hemkommun ger råd i enskilda tvister och ärenden. Konsumentvägledarna arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. Telefon: Kontakta konsumentvägledaren i er hemkommun
www.konsumentverket.se

Tvist kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Ärenden som kräver muntlig bevisföring handläggs emellertid ej av nämnden: Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ARN är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt – och utan avgift för parterna – pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.

Telefon: 08-555 017 00
www.arn.se

Behandling av personuppgifter

I detta dokument beskriver Alfakraft hur dina personuppgifter behandlas hos oss.