OBEROENDE VÄRDERING

Genom att nyttja extern part vid värdering av tillgångar samt en extern fondadministratör skapas en trygghet för dig som investerare i Alfakrafts fonder.